CLAITEC SOLUTIONS SL

Quadern de pràctiques en centres de treball

Família Professional: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Estudi: DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (ICB0)

Durada FCT: 317 hores

Àmbit professional i de treball

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Pla d’activitats

Activitats formatives:

 1. Relacionades amb la gestió i utilització de sistemes informàtics i entorns de desenvolupament, avaluant els seus requeriments i característiques en funció del propòsit d’ús.
  • Treball sobre diferents sistemes informàtics, identificant en cada cas el seu maquinari, sistemes operatius i aplicacions instal·lades i les restriccions o condicions específiques d’ús.
  • Gestió de la informació en diferents sistemes, aplicant mesures que assegurin la integritat i disponibilitat de les dades.
  • Participació en la gestió de recursos en xarxa identificant les restriccions de seguretat existents.
  • Utilització d’aplicacions informàtiques per elaborar, distribuir i mantenir documentació tècnica i d’assistència a usuaris.
  • Utilització d’entorns de desenvolupament per editar, depurar, provar i documentar codi, a més de generar executables.
  • Gestió d’entorns de desenvolupament, afegint i emprant complements específics en les diferents fases de projectes de desenvolupament.
 2. Relacionades amb la participació en el desenvolupament d’aplicacions amb accés a dades, planificant l’estructura de la base de dades i avaluant l’abast i la repercussió de les transaccions.
  • Interpretació del disseny lògic de bases de dades que asseguren l’accessibilitat a les dades.
  • Participació en la materialització del disseny lògic sobre algun sistema gestor de bases de dades.
  • Utilització de bases de dades aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació.
  • Execució de consultes directes i procediments capaços de gestionar i emmagatzemar objectes i dades de la base de dades.
  • Establiment de connexions amb bases de dades per executar consultes i recuperarels resultats en objectes d’accés a dades.
  • Desenvolupament de formularis i informes com a part d’aplicacions que gestionen de manera integral la informació emmagatzemada en una base de dades.
  • Verificació de la configuració dels serveis de xarxa per garantir l’execució segura de les aplicacions client-servidor.
  • Elaboració de la documentació associada a la gestió de les bases de dades utilitzades i les aplicacions desenvolupades.
 3. Relacionades amb la participació en el desenvolupament de jocs, aplicacions multimèdia i aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant les eines i llenguatges específics i complint el guió i les especificacions establertes.
  • Manipulació de material multimèdia en múltiples formats, analitzant i utilitzant llibreries específiques per a la conversió entre formats i per a la integració de continguts multimèdia en una aplicació.
  • Participació en la preparació i integració de materials multimèdia en una aplicació, seguint les instruccions de l’equip de disseny.
  • Utilització i gestió d’entorns de desenvolupament específics per a aplicacions destinades a dispositius mòbils, així com entorns i motors per al desenvolupament de jocs.
  • Col·laboració en el desenvolupament d’aplicacions interactives per a dispositius mòbils, basades en el maneig d’esdeveniments i en la integració d’elements interactius i animacions.
  • Verificació de la usabilitat de les aplicacions desenvolupades, prenent part en els canvis i mesures necessàries per complir els nivells exigits.
  • Participació en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment utilitzant diferents tècniques, motors i entorns de desenvolupament.
 4. Relacionades amb la col·laboració en el desenvolupament i prova d’aplicacions multiplataforma, des de la interfície fins a la programació de processos i serveis, incloent la seva empaquetat i distribució així com tota l’ajuda i documentació associades.
  • Participació en el desenvolupament de la interfície per a aplicacions multiplataforma emprant components visuals estàndard o definint components personalitzats.
  • Creació d’ajudes generals i ajudes sensibles al context per a les aplicacions desenvolupades, utilitzant eines específiques.
  • Creació de tutorials i manuals d’usuari, d’instal·lació i de configuració de les aplicacions desenvolupades.Creació de paquets d’aplicacions per a la seva distribució amb processos d’auto i amb tots els elements d’ajuda i assistència incorporats.
  • Aplicació de tècniques de programació multifil i mecanismes de comunicació habitualment emprats per desenvolupar aplicacions en xarxa, valorant la seva repercussión.
  • Participació en la definició i l’elaboració de la documentació i de la resta de components utilitzats en els protocols d’assistència a l’usuari de l’aplicaci.
 5. Relacionades amb la participació en el procés d’implantació i adaptació de sistemes de gestió de recursos i de planificació empresarial (ERP-CRM), analitzant les seves característiques i valorant els canvis realitzats.
  • Reconeixement de la funcionalitat dels sistemes ERP-CRM en un supòsit empresarial real, avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
  • Participació en la instal·lació i configuració de sistemes ERP-CRM.
  • Valoració i anàlisi del procés d’adap tació d’un sistema ERP-CRM als requeriments d’un supòsit empresarial real.
  • Intervenció en la gestió de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM, garantint la seva integritat.
  • Col·laboració en el desenvolupament de components personalitzats per a un sistema ERP-CRM, utilitzant el llenguatge de programació proporcionat pel sistema.