OUTLET PC – BAREBONE SL

Quadern de pràctiques en centres de treball

Família Professional: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Estudi: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (IC10)

Durada FCT: 353 hores

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

  • Tècnic instal·ladorreparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Microinformàtica comercial.
  • Operador de teleassistència.
  • Operador de sistemes.

Pla d’activitats

activitats formatives

  1. Relacionades amb el maquinari i el seu manteniment.
    • Instal·lació, configuració i actualització del maquinari. [Preparació de l’entorn, verificació de les connexions, diferenciació entre els components del maquinari i del programari, anàlisi dels manuals d’instal·lació]
    • Elaboració de documentació de la instal·lació [Diagrames de connexió i configuració dels diferents dispositius implicats]
  2. Relacionades amb la instal·lació, configuració i actualització dels sistemes operatius.
    • Instal·lació i configuració dels sistemes operatius. [Anàlisi del maquinari, interpretació de la documentació, implantació del sistema]
    • Realització d’operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius. [Configuració de l’accés de l’ordinador a la xarxa, realització de tasques de gestió de dominis i serveis de directoris, compartició de recursos, integració d’altres llocs de treball i serveis a la xarxa fixa i mòbil]
    • Elaboració de la documentació [implantació del sistema operatiu orientada a l’usuari final, incidències més comuns]
  3. Relacionades amb l’explotació i els serveis de xarxa
    • Implantació de la xarxa [Configuració dels elements, manteniment de la informació, utilització del programari de diagnòstic, interpretació de les incidències, comunicació amb l’usuari / a]
    • Instal·lació i configuració de serveis de xarxa [Implantació del programari d’accés a Internet, configuració del servei de correu electrònic i transmissió d’arxius, configuració dels serveis de pàgines web i proxi]
  4. Relacionades amb aplicacions ofimàtiques.
    • Implantació d’aplicacions ofimàtiques i corporatives [Documentació de la implantació, plantilles i formularis d’entrada i de sortida, còpies de seguretat, guies d’explotació, suport a l’atenció a l’usuari]
    • Realització d’operacions de gestió del correu i agenda electrònica
    • Manipulació, captura i edició d’imatges digitals i de vídeo.
  5. Relacionades amb aplicacions web
    • Utilització d’eines d’ofimàtica web.
    • Implantació de gestors de continguts i de portals d’aprenentatge a distància.