Premi talent

1ª Edició Premis Talent 

Bases de la convocatòria de la   1ª Edició Premis Talent de l’Obra Social “la Caixa” – Patronat  Politècnica. 

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (des d’ara Patronat Politècnica) convoca la 1a. edició dels Premis Talent Obra Social “la Caixa” – Patronat Politècnica, corresponent al curs 2017-18, d’acord amb les següents bases:

 

1. CONTINGUT DEL PROJECTE

Els Premis Talent Obra Social “la Caixa” – Patronat Politècnica (en endavant Premis Talent) volen reconèixer i premiar els futurs estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (des d’ara Politècnica) amb millor currículum acadèmic per contribuir a la retenció i atracció del talent al territori. El finançament dels Premis Talent anirà a càrrec de l’Obra Social “la Caixa”, com a entitat col ∙ ra. La gestió dels Premis Talent serà responsabilitat de la Politècnica amb el suport del Patronat Politècnica. Finalment, la promoció es realitzarà de manera conjunta entre les 3 entitats participants, és a dir l’Obra Social “la Caixa”, la Politècnica i el Patronat Politècnica.

2. DOTACIÓ ECONÒMICA I ALTRES 

S’ofereixen 11 premis, un per a cada un dels graus impartits a la Politècnica, amb una dotació corresponent al cost de la matrícula del primer curs sencer durant el curs 2017-18 a l’Escola Politècnica Superior de la UdG. En concret, els premis són els següents:

Nom dels estudis de grau coeficient Dotació Premi Talent (*)
1 Estudis d’Arquitectura. B                  2.287,12 €
2 Enginyeria en Tecnologies Industrials. C                  2.512,72 €
3 Arquitectura Tècnica. B                  2.287,12 €
4 Enginyeria Agroalimentària. C                  2.512,72 €
5 Enginyeria Elèctrica. C                  2.512,72 €
6 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. C                  2.512,72 €
7 Enginyeria Informàtica. C                  2.512,72 €
8 Enginyeria Mecànica C                  2.512,72 €
9 Enginyeria Química. C                  2.512,72 €
10 Disseny i Desenvolupament de Videojocs. B                  2.287,12 €
11 Innovació i Seguretat Alimentària. B                  2.287,12 €
                                 DOTACIÓ TOTAL PREMIS TALENT (*)                  26.737,52 €

(*) Aquests imports (dotacions) són les corresponents al curs actual 2016-17 i són susceptibles de lleugeres variacions en funció dels preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya que estableixi la Generalitat de Catalunya per al curs 2017-18 .

Els imports que s’indiquen en l’última columna de la taula anterior indiquen la dotació dels Premis Talent per a cada un dels graus que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior i que són objecte dels Premis Talent. En el benentès que aquest costos són les corresponents al curs 2016-17 i, per tant, són susceptibles de lleugeres variacions en funció dels preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya que estableixi la Generalitat de Catalunya per al proper curs 2017-18. En qualsevol cas, la dotació de cada premi es correspondrà exactament amb els costos de la matrícula durant el curs 2017-18 del primer curs sencer en els estudis de grau corresponents; és a dir, inclouen 60 crèdits ECTS i les taxes de matrícula del curs 2017-18.

3. CANDIDATS I VALORACIÓ

Per optar a Premi Talent serà necessari complir els següents requisits:

  1. Haver formalitzat la preinscripció universitària com a primera opció en la convocatòria de juliol en algun dels estudis de grau de la Politècnica indicats en l’apartat 2.
  2. Tenir una nota d’accés igual o superior a 8,5.
  3. Procedir del batxillerat o de cicles formatius.
  4. Ser menor de 28 anys.
  5. Haver-se matriculat en els estudis de grau de la Politècnica esmentats en la preinscripció del punt 1.

Les persones que compleixin els requisits 1,2,3 i 4 seran automàticament candidates a priori per optar als Premis Talent sense que hagin de presentar expressament cap candidatura. El requisit del punt 5 és una condició a posteriori.

Quant a la valoració per a l’atorgament de premis el procediment a seguir es descriu a continuació.

Des de la Secretaria Acadèmica de la Politècnica, en el període de matricules, s’elaborarà una llista de les persones que hagin escollit els estudis de la Politècnica com a primera opció ordenats millor nota d’accés per a cada un dels graus. A partir d’aquesta llista, la persona amb millor nota d’accés a cada un dels estudis objecte dels Premis Talent i que alhora compleixi els requisits de l’1 al 4 indicats en el paràgraf anterior, serà la potencial guanyadora del Premi Talent.

En el cas que coincideixin diverses persones amb la mateixa millor nota d’accés a algun grau, el Consell Executiu del Patronat Politècnica establirà un mecanisme addicional per seleccionar la persona premiada. Aquest mecanisme pot incloure demanar als interessats informació addicional (per exemple, expedient acadèmic o CV) o, si s’escau, convocar a una entrevista personal.

Només en el cas que en algun grau no hi hagi cap candidat que compleixi els requisits indicats anteriorment, el premi corresponent a aquest grau s’atorgarà a la persona candidata amb la millor nota d’accés dins el conjunt de la resta dels graus que opten als premis , amb la condició que aquesta compleixi els requisits i que no hagi estat guardonada abans amb un altre Premi Talent dins el procediment de concessió dels premis. Fruit dels requisits i de l’aplicació d’aquest mecanisme, es pot donar el cas que en algun estudi de grau hagi diverses persones premiades en detriment d’altres graus on no es pugui atorgar cap premi.

En el cas que una de les persones premiades renunciï al premi o no compleixi a posteriori el requisit 5, és a dir no faci efectiva la matrícula en estudis de la Politècnica a què preinscriure en primera opció, el premi correspon a la següent persona per ordre de millor nota d’accés i compliment de criteris seguint el procediment exposat abans en aquest apartat.

Només es declararà desert un premi en cas que, seguit el procediment explicat en els punts anteriors, no hi hagi cap persona premiada que compleixi els requisits per ser guardonat.

Les persones potencialment premiades rebran una notificació de la Politècnica, abans del 30 de Juliol, on se’ls informarà de la seva condició de potencials guanyadores dels Premis Talent. Aquesta notificació s’acompanyarà d’un document que la persona interessada ha d’emplenar per tal d’autoritzar la cessió de dades a l’organització dels Premis Talent.

4. JURAT 

El Jurat estarà constituït pels membres del Consell Executiu del Patronat Politècnica i podrà comptar amb l’assessorament de tècnics especialitzats en l’accés als estudis de la Politècnica que realitzaran la gestió i identificació dels candidats. Les decisions del Jurat seran inapel • lable ∙ bles.

5. LLIURAMENT DELS PREMIS

En el moment de formalitzar la matrícula en els estudis de la Politècnica, les persones premiades hauran d’abonar la matrícula de forma ordinària segons el procediment estàndard de la Politècnica.

La condició de persona premiada anirà condicionada a la formalització de la matrícula en els estudis de la Politècnica. El premi equivalent a l’import de la matrícula es farà efectiu a posteriori un cop s’hagi iniciat el curs acadèmic.

Els Premis Talent es faran efectius mitjançant transferència bancària a favor de la persona guardonada durant el mes d’octubre del curs acadèmic. La transferència es farà efectiva obligatòriament a un compte de CaixaBank on la persona guardonada haurà de figurar com a titular.

Així mateix, es farà entrega d’un diploma acreditatiu a les persones guardonades en un en un acte formal de celebració posterior un cop s’hagi iniciat el curs acadèmic.

Aquestes quantitats quedaran sotmeses a les obligacions fiscals oportunes si s’escau.

6. OBLIGACIONS 

El Patronat Politècnica podrà gestionar la publicació i difusió, si ho considera convenient, els noms i les dades personals cedides dels guanyadors dels Premis Talent a través dels seus canals de comunicació (web, xarxes socials, etc.).

Així mateix, el Patronat Politècnica podrà demanar la presència i participació de les persones premiades en algun acte futur que pugui celebrar i on sigui interessant comptar amb la seva presència com guardonats en els Premis Talent.

7. INFORMACIÓ

Per a més informació sobre els Premis Talent pot accedir al web del Patronat Politècnica ( https://patronateps.udg.edu/premis/premis-talent/ ) o bé pot contactar amb nosaltres al telèfon 972.418.409 o per correu electrònic a  patronat@eps.udg .edu  .